U bent hier: Home / Evenementen / Middagen van Stedelijke Ontwikkeling

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling

De Middagen van de Stedelijke Ontwikkeling hebben als doel aan het publiek het recente nieuws mee te delen inzake de materies die beheerd worden door Brussel Stedelijke Ontwikkeling (stedenbouw, onroerend erfgoed, stadsvernieuwing en huisvesting) of die rechtstreeks daarmee verband houden (stadsplanning, mobiliteit, milieu, energie, openbare werken, Europees beleid, ...).

De uiteenzettingen en de debatten die tijdens deze bijeenkomsten plaatsvinden, leiden tot een uitwisseling op hoog niveau tussen de deelnemers aan de Middagen.  

Dit bevoorrechte moment maakt ook een informele ontmoeting (netwerking) tussen de deelnemers mogelijk, in het bijzonder tijdens de lunch die voorafgaat aan de conferenties en na het debat tussen de sprekers en deelnemers.

Dankzij hun kwaliteit en diversiteit zorgen de conferenties voor de voortgezette opleiding van de personeelsleden van het Gewest. De conferenties bieden hen de kans op de hoogte te blijven van de evolutie van de verschillende materies die ze dagelijks behandelen en het standpunt te kennen van de andere terreinactoren, en op die manier zijn de conferenties ook een bron van kennis en expertise van hoog niveau.

 

2017

27 juni 2017: De lege verdiepingen boven de handelszaken inrichten om toegankelijke huisvesting te creëren
6 juni 2017: De Bouwmeester en zijn team: visie en lopende opdrachten en projecten
30 mei 2017: Lancering van de nieuwe projectoproep « Be.exemplary » - Brusselse voorbeeldgebouwen
25 april 2017: De Inventarissen van het gewestelijke culturele erfgoed: balans en recente evoluties
28 maart 2017: De Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s), dat is: het beheer van de 40.000 sociale woningen van het gewest
14 maart 2017: De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en de Brusselse sector van de sociale huisvesting
28 februari 2017: Het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) wordt momenteel aan een openbaar onderzoek onderworpen
14 februari 2017: De twee nieuwe duurzame wijkcontracten - DWC 2017: DWC Pogge (Schaarbeek) en DWC Atheneum (Elsene)
31 januari 2017: Stedenbouwkundige toepassingen van het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021

 

2016

29 november 2016: Een territoriaal platform ten dienste van de Brusselse stadsontwikkeling
8 november 2016: De Sociale Verhuurkantoren - balans van de recente verwezenlijkingen en hervormingen
25 oktober 2016: De nieuwe zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van het historisch centrum van Molenbeek:een aanpak die navolging verdient
11 oktober 2016: Huisvesting in Brussel: diagnose en uitdagingen
28 juni 2016: De Belgische art nouveau en het Verre Oosten 
14 juni 2016: De uitbreiding van de voetgangerszone en het nieuwe Verkeersplan van de Vijfhoek
25 mei 2016:  Lancering van de projectoproep:de voorbeeldrol als kern van het ontwerp

24 mei 2016:  Het Beliris-samenwerkingsakkoorden zijn recente projecten
10 mei 2016:  Het Europese beleid van de Structuurfondsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
26 april 2016:  Prométhéa: 30 jaar mecenaat in Brusselop het vlak van erfgoed en stedelijke omgeving

12 april 2016:  Het nieuwe project voor de ontwikkeling van de wijkvan het Zuidstation
15 maart 2016: De nieuwe toekenningsvoorwaarden voor leningen van het Woningfonds
23
februari 2016: HemelsBrussels versie 3
02 februari 2016: Het Zoniënwoud: voor een beter begrip en beheer van dit uitzonderlijke erfgoed
12 januari 2016: De twee nieuwe Duurzame Wijkcontracten 2016

 

27 juni 2017: De lege verdiepingen boven de handelszaken inrichten om toegankelijke huisvesting te creëren

Lionel DE BRIEY (kabinet van de minister van Huisvesting), Catherine DE ZUTTERE (Etudes et Recherches urbaines - ERU) en Benjamin FRANCOIS (Brussel Huisvesting)

De verdiepingen boven de Brusselse handelszaken blijven te vaak leeg staan, vooral in de handelskernen. De herinrichting ervan als woningen zou enerzijds een antwoord bieden op de grote vraag naar woningen, en zou anderzijds bijdragen aan de heropleving van de handelskernen.

Het probleem is complex (waarde per strekkende meter etalage, geen toegangen meer tot de verdiepingen, aanwezigheid in een gebouw van zowel een handelszaak op de benedenverdieping als bewoners op de verdiepingen, ...). Een eerste studie werd afgerond in 2014. Ze heeft een aantal middelen uitgewerkt om de verschillende problemen aan te pakken. Sinds 2001 werden verschillende operaties geleid.

Vandaag stelt de minister van Huisvesting financiële en logistieke middelen ter beschikking van de Sociale Verhuurkantoren (SVK's) en van hun partners om deze te weinig gebruikte ruimten opnieuw in te nemen.

Tijdens deze Middag krijgt u een stand van zaken van de problematiek en van de lopende projecten.

PowerPoint


6 juni 2017: De Bouwmeester en zijn team: visie en lopende opdrachten en projecten

Kristiaan BORRET (Bouwmeester), Jean-Guy PECHER en Julie COLLET (team bouwmeester Maître architecte)

In november 2009 duidde de Brusselse regering een eerste Bouwmeester aan (Olivier Bastin) voor een mandaat van vijf jaar. Zijn opdracht? Opdrachtgevers ondersteuning bieden met het oog op het garanderen van de architecturale, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van openbare projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sinds januari 2015 vervult Kristiaan Borret de rol van Bouwmeester voor het gewest. Hij is een burgerlijk ingenieur-architect van opleiding en heeft ook een diploma stadsplanning in Barcelona behaald. Hij was reeds Antwerps 'Bouwmeester' van 2006 tot 2014.

Hij zal de sessie beginnen met een uiteenzetting van zijn visie en de grote lijnen van zijn opdracht, die hij ziet als een fundamentele uitbreiding van de opdracht van de vorige Bouwmeester. Hij beschouwt zijn mandaat (2014-2019) ook als een kans om verbanden te leggen tussen visies, ideeën, plannen en concrete verwezenlijkingen op het terrein.

Vervolgens zal zijn team concrete voorbeeldprojecten presenteren waaraan het momenteel werkt.

PowerPoint


30 mei 2017: Lancering van de nieuwe projectoproep « Be.exemplary » - Brusselse voorbeeldgebouwen

Benoît PERILLEUX (Directeur Diensthoofd Stedelijke ontwikkeling van Brussel Stedenbouw en Erfgoed) en Susanne BREUER
(verantwoordelijke van de projectoproep Be.Exemplary)

Na de eerste succesvolle oproep in 2016, heeft de gewestelijke Regering de editie 2017 gelanceerd van de projectoproep be.exemplary voor vernieuwende en voorbeeldige Brusselse gebouwen.

Georganiseerd door BSP in samenwerking met Brussel Leefmilieu, vzw Homegrade en de Bouwmeester, zal deze projectoproep voorbeeldige renovatie- of nieuwbouwprojecten aanmoedigen, begeleiden, belonen en promoten die een pertinent antwoord geven op de aspecten: architectuur en stedenbouw, milieu, sociaal en kringloopeconomie.

Het voorbeeldige karakter van het project wordt niet alleen per uitdaging beoordeeld, maar ook transversaal voor de combinatie van de verschillende interventies en de manier waarop de vier pijlers in een transversale benadering zijn opgenomen. Het vernieuwende karakter, de potentiële voorbeeldfunctie en de mogelijke reproductie zullen worden gewaardeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.beexemplary.brussels

PowerPoint


25 april 2017: De Inventarissen van het gewestelijke culturele erfgoed: balans en recente evoluties

Pascale INGELAERE, Catherine LECLERCQ, Marc MEGANCK en Tom VERHOFSTADT (Brussel Stedenbouw en Erfgoed, Directie Monumenten en Landschappen)

Met de zesde staatshervorming werden staatsbevoegdheden voor roerend en onroerend cultureel erfgoed overgeheveld naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 1989 had het Gewest reeds de bevoegdheid voor onroerend erfgoed verworven, zodat voortaan een globaal beheer van het gewestelijke culturele erfgoed mogelijk is.
Een eerste en noodzakelijke stap in de realisatie van een goed erfgoedbeheer is het inventariseren van het erfgoed.

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed werd onlangs verrijkt met de gegevens van de vroegere noodinventarissen, zodat hij nu betrekking heeft op het volledige gewestelijke grondgebied. Op dit ogenblik omvat hij ruim 38.000 goederen, telkens met geolokalisatie, met als doel gewettigd te worden.
De inventaris van het natuurlijke erfgoed bestaat uit de inventaris van de opmerkelijke bomen en de inventaris van de landschappen, beide raadpleegbaar op hun eigen website. Door middel van BruGIS kan de exacte ligging van de geïnventariseerde bomen en van een deel van de landschappen gevisualiseerd  worden. De cartografie van deze laatste is in uitvoering.

Naast de inventaris van de archeologische vindplaatsen die via BruGIS geraadpleegd kan worden, werkt het archeologische laboratorium voort aan de inventaris van het archeologische vondstmateriaal met zijn twee luiken: de gedetailleerde inventaris van de verzamelingen die het resultaat zijn van oude opgravingen, en de systematische inventaris van de nieuwe vondsten.
In de reeks van thematische inventarissen vermelden we ook een typochronologische inventaris van de middeleeuwse gebinten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die begin 2017 afgerond werd.

In samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dat  een zeer waardevolle nationale databank bezit, wordt een beheertool op punt gezet voor de inventaris van het roerend erfgoed. Enkele Brusselse verzamelingen werden al ingevoerd.

De inventaris van het immateriële erfgoed staat open voor elk voorstel afkomstig van wie kennis bezit over de betrokken culturele praktijken in het Brusselse Gewest (gebruiken en tradities, mondelinge uitdrukkingen, sociale praktijken, kennis en vaardigheden).

De verantwoordelijken van deze verschillende inventarissen die door de directie Monumenten en Landschappen bijgehouden en geactualiseerd worden, zullen hun inventaris voorstellen, evenals de raadplegingstools en de ontwikkelingen die aan de gang zijn.

PowerPoint


28 maart 2017: De Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s), dat is: het beheer van de 40.000 sociale woningen van het gewest

Pol ZIMMER, Directeur van de dienst Studies en Kwaliteit van de BGHM

De Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) bestrijken de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) oefent de voogdij uit over die maatschappijen en zorgt ervoor dat ze alle administratieve regels naleven.

De OVM’s zijn burgerlijke vennootschappen met handelsvorm. Het dagelijkse beheer van het sociale vastgoed van het Gewest is hun voornaamste opdracht. Dit onroerend goed telt momenteel nagenoeg 40.000 sociale woningen, goed voor bijna 8% van de gewestelijke huurmarkt. Concreet bepalen ze de te realiseren projecten en zijn ze de werkelijke bouwheren van die woningen. Ze zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de renovatie van de huisvesting, de correcte toewijzing van woningen, de berekening van het huurgeld, enz.

Eerst krijgt u een algemene uiteenzetting over de omgeving waarin de OVM’s werken (doelstellingen, structuren, middelen, doelgroepen). Nadien laat de spreker u kennis maken met de dagelijkse realiteit van het beheer van de OVM waarvan hij directeur-generaal is.

PowerPoint


14 maart 2017: De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en de Brusselse sector van de sociale huisvesting

Pol ZIMMER, Directeur van de dienst Studies en Kwaliteit van de BGHM

De BGHM is een in 1985 opgerichte gewestelijke instelling van openbaar nut (pararegionale instelling van het type B) en telt 130 personeelsleden. Ze bouwt sociale woningen en woningen voor midden-inkomens via de Alliantie Wonen en het Gewestelijk Huisvestingsplan. Ook renoveert ze op basis van vierjarenplannen en samen met de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) jaarlijks verschillende duizenden sociale woningen.

Na een algemene voorstelling van de BGHM zal de spreker met u een momentopname maken van de Brusselse sociale huisvesting, en de rol en de plaats van de BGHM in het gewestelijke huisvestingslandschap beschrijven. Ook de belangrijke ontwikkelingen op wetgevend en budgettair vlak sinds 1989 komen aan bod, net zoals de voornaamste uitdagingen van vandaag: de vraag naar sociale huisvesting, het investeringsbeleid, de begrotingsuitdaging, de consolidering van de BGHM, enz.

NB. De Middag van 28 maart legt de focus op de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s), en vormt het volgende luik, na de Middagen van 14 maart 2017 en 8 november 2016, gewijd aan de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s).

PowerPoint


 

28 februari 2017: Het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) wordt momenteel aan een openbaar onderzoek onderworpen)

Tom SANDERS, Géraud BONHOMME, Jean-Michel VANOBBERGHEN, Maarten LENAERTS en Milène DENEUBOURG (Afdeling territoriaal beleid van perspective.brussels)

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 18 oktober 2016 het ontwerp goedgekeurd van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), dat een stedelijk project definieert dat tegen respectievelijk 2025 en 2040 gestalte moet krijgen. Dit plan bevindt zich momenteel in de fase van het openbaar onderzoek (13 januari tot 13 maart).

Het GPDO voldoet aan de vereisten van een doeltreffend beleid: globaal denken, vooruitzien en plannen.  Het is de ambitie van dit territoriaal instrument om de verdichting die ons gewest sinds de afgelopen 15 jaar kent, te beheersen en een sociale, economische en culturele mix te garanderen, om een aantwoord te bieden op vier grote uitdagingen :

1. Het ontwikkelen van nieuwe wijken en de bouw van aangepaste woningen;

2. Het ontwikkelen van voorzieningen en een aangename, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving;

3. Het ontwikkelen van sectoren en diensten die bevorderlijk zijn voor de tewerkstelling, de economie en opleiding;

4. Het verbeteren van de mobiliteit als een factor van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Of anders gezegd : het GPDO wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aantrekkelijker maken op het maatschappelijke vlak, competitiever op het economische vlak, creatiever inzake onderzoek, groener en efficiënter met betrekking tot het verbruik van energie en middelen, m.a.w. het wil de sokkel zijn voor een harmonieus en solidair samenleven.

Kom dit nieuwe stadsproject verkennen en ontdek hoe je aan de uitvoering ervan kan deelnemen. Het GPDO-team van perspective.brussels zal vervolgens uw vragen beantwoorden.

PowerPoint

 


14 februari 2017: De twee nieuwe duurzame wijkcontracten - DWC 2017: DWC Pogge (Schaarbeek) en DWC Atheneum (Elsene)

Nele STRAGIER (Nele Stragier Architecture) en Petra PFERDMENGES (Alive Architecture) voor het DWC Pogge; Tine VAN HERCK (PTArchitecten bvba) voor het DWC Atheneum

De duurzame wijkcontracten (DWC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn programma's voor stedelijke herwaardering die bedoeld zijn om het wijkleven en het leven van de bewoners te verbeteren.

Ze volgen drie krachtlijnen:

- bouwen en renoveren van woningen en infrastructuur
- herwaardering van openbare ruimten
- sociaaleconomische acties.

Ze worden gefinancierd door het gewest en de betrokken gemeente (bijna 15 miljoen euro) en worden uitgevoerd in een periode van 4 jaar, plus een bijkomende periode van 2 jaar voor het voltooien van de werken.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft eind 2016 twee nieuwe duurzame wijkcontracten goedgekeurd die vanaf 2017 zullen worden uitgevoerd: het betreft de DWC's Pogge in Schaarbeek en Atheneum in Elsene. Hun ontwerpers zullen de diagnose van de wijk alsook de prioriteiten en het actieprogramma uit de doeken doen.

PowerPoint: Atheneum
PowerPoint: Pogge
Clip: CQD Pogge Farmtruck

Deel 1

Deel 2

Deel 3

 


31 januari 2017: Stedenbouwkundige toepassingen van het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021

Anne-Claire DEWEZ, verantwoordelijke voor het geïntegreerde beheer van het regenwater bij de afdeling Water van Leefmilieu Brussel - BIM

Het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoet aan de Europese eisen inzake waterbeleid. Dit plan biedt een geïntegreerd en globaal antwoord op de uitdagingen inzake waterbeheer: preventie en beheer van overstromingsrisico's, goede kwaliteit van de waterlopen en bescherming van de grondwatervoorraden. Een Maatregelenprogramma vult dit plan aan met 120 bevoorrechte acties die uitgevoerd moeten worden via diverse politieke hefbomen, waaronder stedenbouw en ruimtelijke ordening.

In ons Gewest hebben het ondoorlaatbaar maken van de bodem en het schrappen van de natuurlijke overstromingsgebieden, beide als gevolg van de verstedelijking, het risico op overstromingen doen toenemen. Daardoor wordt het almaar belangrijker in stadsprojecten rekening te houden met het regenwater en het afvloeiingswater. Het is dus van belang oplossingen te overwegen op het vlak van stadsplanning en stedenbouwkundig ontwerp om grenzen te stellen aan "alles naar de riolen". Aangezien bijvoorbeeld meer dan de helft van het water opgevangen door het rioleringsnetwerk, afkomstig is van de afvloeiing van water op de ondoorlaatbaar gemaakte percelen van het Gewest, moeten we het gebruik van dit heldere water tot troef maken voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het leven van de inwoners.

De spreekster zal, nadat ze het nieuwe Waterbeheerplan heeft voorgesteld, verschillende stedenbouwkundige projecten voorstellen die allemaal voorbeelden van goede praktijken zijn.

PowerPoint (PDF)

Deel 1Deel 2Deel 3

Deel 4


29 november 2016: Een territoriaal platform ten dienste van de Brusselse stadsontwikkeling

Christophe SOIL, Directeur-generaal en Ann DE CANNIERE, Adjunct directeur-generaal van het BrusselsPlanningsbureau - Perspective.brussels.
Gilles DELFORGE, Directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting.

Met de oprichting van perspective.brussels (het Brussels Planningsbureau) en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die als territoriaal platform functioneren, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een grondige hervorming van de overheidsdiensten, die belast zijn met statistiek, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, doorgevoerd.  

De Directeurs van de twee instellingen komen hun opdrachten en de samenwerking voorstellen. Ze lichten aan de hand van enkele concrete stadsprojecten toe hoe ze de Brusselse stadsontwikkeling op een efficiënte en gecoördineerde manier wensen te regisseren.

Brussels Planningsbureau en Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (PowerPoint)

 

Deel 1

Deel 2

 

Deel 3

 


8 november 2016: De Sociale Verhuurkantoren - balans van de recente verwezenlijkingen en hervormingen

Laurence LIBON, coördinatrice van de FEDSVK (Federatie van de SVK's); Grâce FAES, voorzitster van de FEDSVK en coördinatrice van het SVK 'Comme chez soi'; Isabelle JENNES, coördinatricevan het SVK 'IRIS'

De Sociale Verhuurkantoren (SVK's) worden sinds 1998 erkend en gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun opdracht bestaat erin een deel van de particuliere huurmarkt in Brussel te socialiseren door kwaliteitsvolle, betaalbare woningen ter beschikking te stellen van gezinnen met een laag inkomen waarbij er wordt toegezien op een goede relatie tussen de eigenaar en de huurder.

Vandaag beheren de SVK's de verhuur van ruim 4 000 woningen. Dit aantal neemt nog toe, met ongeveer 250 nieuw onroerend goed per jaar. De sector groeit en organiseert zich. Intussen moet deze zich voortdurend aanpassen aan de opeenvolgende hervormingen in zijn wettelijke kader.  

Na bijna 20 jaar maken de SVK's de balans op van hun verwezenlijkingen. Ze stellen de recente hervormingen voor, evenals de nieuwe uitdagingen die de kop opsteken, meer bepaald de ontwikkeling, de subsidiëring of de diversificatie van het woningaanbod.

Presentatie (FR) (PDF)

Video - Deel 1

Video - Deel 2

Video - Deel 3

 25 oktober 2016: De nieuwe zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van het historisch centrum van Molenbeek:een aanpak die navolging verdient

Marie DEMANET en Catherine DE ZUTTERE, stedenbouwkundigen bij de ERU vzw (Etudes et Recherches Urbaines), de auteur van de ZGemSV van Molenbeek

De perimeter van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (ZGemSV) van het historische centrum van Molenbeek omvat de neoklassieke Gemeenteplaats, de naaste omgeving van de Sint-Jan-Baptistkerk en ook drie stedenbouwkundige gehelen: de burgerwoningen van de Vandermaelenstraat, de bescheiden woningen van de Bonneviestraat en de eclectische gebouwen van de Graaf van Vlaanderenstraat.
 
Deze ZGemSV moet het bestaande bouwbestand dat zichtbaar is vanaf de openbare ruimte, vrijwaren en de oorspronkelijke architecturale kenmerken opwaarderen. Tegelijkertijd beoogt de ZGemSV de versterking van de homogeniteit van de stadsgehelen en van de bouwlijnen. Haar voorschriften betreffen de gevelsamenstelling en -behandeling, de bouwprofielen en de daken, de uithangborden, de commerciële voorzieningen en de openbare ruimte.
 
De sprekers zullen eveneens uw aandacht verstigen op de meerwaarden van soortgelijke regelgeving inzake het beheer van architecturale gehelen. Een voorbeeld dat gevolgd dient te worden voor andere Brusselse gehelen...

Presentatie (FR) (PDF)

Video - Deel 1

Video - Deel 2

 


11 oktober 2016: Huisvesting in Brussel: diagnose en uitdagingen

Christian DESSOUROUX, geografisch onderzoeker (ULB), coördinator van de studie en Nicolas BERNARD, professor in de rechten (Université Saint-Louis)

Momenteel heeft de Brusselse regering de huisvestingsmaterie grotendeels in handen omdat de meeste bevoegdheden met betrekking tot huisvesting geregionaliseerd zijn.

Om de balans op te maken over de strategische kwestie van de huisvesting in Brussel en de wetshervormingen voor te bereiden die volgen op de bevoegdheidsoverdracht voortvloeiende uit de 6sde Staatshervorming, heeft een multidisciplinair team van zeven onderzoekers verenigd rond het Brussels Studies Institute, een studie uitgevoerd met als titel "Huisvesting in Brussel: diagnose en uitdagingen".

Deze studie belicht de verschillende facetten van de problematiek (demografische, juridische, politieke en sociologische benadering) en vertoont zo een overzicht van de huidige kennis en uitdagingen. De studie plaatst de controversen en debatten ook in hun context en licht ze verder toe. Daarnaast wordt er gewezen op de voornaamste uitdagingen voor de toekomst.

De coördinator en meerdere mede-auteurs zullen u de resultaten van hun onderzoek voorstellen.

Presentatie (.PDF)
BSI synthesenota

Video - Deel 1

Video - Deel 2

 

 


28 juni 2016: De Belgische art nouveau en het Verre Oosten 

Wivine WAILLIEZ (conservator-restaurateur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium-KIK) en Guy CONDE REIS (architect, directie Monumenten en Landschappen van BSO, vertegenwoordiger voor het Réseau Art Nouveau Network)

De Belgische art nouveau werd sterk beïnvloed door de architectuur en de decoratieve kunsten uit het Verre Oosten.Dit gegeven is bij het grote publiek niet bekend en wordt door twee art-nouveauspecialisten uiteengezet.

Guy Conde Reis toont u hoe Paul Hankar, boegbeeld van de art nouveau in België, beïnvloed werd door Japan, maar ook - en dat weet men meestal niet - door het oude China.

Met Wivine Wailliez verneemt u hoe kinkarakawakami, Japans behangpapier dat in het Westen rond de vorige eeuwwisseling (19e-20e eeuw) zeer gegeerd was, in feite het resultaat is van de complexe en oude rassenvermengingen tussen ons oude continent en het land van de rijzende zon.

Video - Deel 1

Video - Deel 2

 


14 juni 2016: De uitbreiding van de voetgangerszone en het nieuwe Verkeersplan van de Vijfhoek

Jan SCHOLLAERT (directeur van de cel Mobiliteit en Openbare Ruimte van de Stad Brussel), Arnaud HOUDMONT (attaché, directie Beleid, cel Openbare Ruimte van Brussel Mobiliteit) en Jean-Michel MARY (senior manager, Institutionele Relaties van de MIVB)

De Stad Brussel heeft een nieuw Verkeersplan voor de Vijfhoek ontwikkeld dat op 29 juni 2015 van kracht werd. De doelstelling van dat plan is het verbeteren van de levenskwaliteit in Brussel door het transitverkeer te weren en zachte mobiliteit te bevorderen. Tegelijk wil het van de Stad een economische, culturele en sociale trekpleister maken door het historische centrum op te waarderen en zijn grootsheid van weleer in ere te herstellen.

Concreet zijn er veranderingen op 4 vlakken:

1. De verdubbeling van de voetgangerszone (van 26 ha naar 50 ha).
2. De wijziging van het fietsnetwerk.
3. De volledige wijziging van het busnetwerk in de Vijfhoek.
4. De wijziging van het verkeer en de parkeermogelijkheden van motorvoertuigen.

Gedurende 8 maanden heeft de Stad de situatie geobserveerd. Daarna werd ze samen met de gebruikers en omwonenden geëvalueerd. Het verkeersplan werd sinds december op meerdere punten verbeterd, terwijl de stedenbouwkundige vergunning voor de definitieve heraanleg van de voetgangerszone in januari van dit jaar werd afgeleverd. Beliris zal de verbouwingswerken van de centrumlaan deze  zomer opstarten, terwijl Brussel Mobiliteit de bouw en de modernisering van de (pre-)metrostations op zich neemt.

Presentatie - Le plan de Circulation et la Zone Piétonne du Pentagone bruxellois (FR) (PowerPoint)
Presentatie - Les interventions de Bruxelles Mobilité (FR) (PowerPoint)


25 mei 2016Lancering van de projectoproep:de voorbeeldrol als kern van het ontwerp

Benoît Périlleux (Directeur-diensthoofd van de dienst Stedelijke Ontwikkeling van BSO)

De projectoproep Be.Exemplary - voorheen 'Batex' - beoogt het subsidiëren en begeleiden van projectteams waarbij deze streven naar het ontwerpen van een voorbeeldgebouw dat qua architectuur, zijn sociale karakter en ecologische criteria de kringloopeconomie benadrukt.

Deze projectoproep wordt geleid door BSO in samenwerking met Leefmilieu Brussel, de vzw Stadswinkel en de bouwmeester. Deze oproep moet de openbare of de particuliere bouwheren aanzetten tot een globale benadering van de voorbeeldrol: enerzijds, omdat het hele projectproces in aanmerking genomen moet worden, en anderzijds, omdat in deze benadering de verschillende thema's van de voorbeeldrol geïntegreerd moeten zijn. Dankzij deze dubbele vereiste kan dit gebouw, ongeacht zijn bestemming, aanspraak maken op een voorbeeldrol.

Alle informatie is beschikbaar op : www.beexemplary.brussels

Video - Deel 1

Video - Deel 2

 


24 mei 2016:  Het Beliris-samenwerkingsakkoorden zijn recente projecten

Xavier BINDELS (Ingenieur, technisch directeur, Beliris) en Willem-Jan VANDERSTADT (Jurist, juridisch en financieel directeur, Beliris)

Beliris is een akkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft tot doel de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en van Europa te bevorderen.

Sinds 1993 verwezenlijkt Beliris bouw-, renovatie- of restauratieprojecten in uiteenlopende domeinen: onroerend erfgoed, herwaardering van wijken, sociale huisvesting, mobiliteit, openbare en groene ruimten.

Na de voorstelling van de doelstellingen, de structuur en de werking van Beliris binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer, zullen de sprekers enkele van de meest opmerkelijke realisaties van de voorbije 4 jaar voorstellen alsook de projecten die in uitvoering zijn.

Presentatie (PowerPoint)

 

Video - Deel 1

Video - Deel 2

Video - Deel 3

Video - Deel 4

 


10 mei 2016:  Het Europese beleid van de Structuurfondsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Quentin Richard, attaché bij de cel EFRO (Brussel Gewestelijke Coördinatie)

De EFRO-fondsen streven naar de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang binnen de Europese Unie. Ze zijn dus gericht op het verkleinen van de verschillen tussen de regio's in Europa. Per programmeringsperiode van 7 jaar legt het Gewest een operationeel programma vast dat door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd.  Vervolgens wordt een oproep gelanceerd voor het indiennen van projecten. De geselecteerde projecten ontvangen van het Gewest een financiële steun van een zelfde omvang als die welke Europa investeert.

De cel EFRO van Brussel Gewestelijke Coördinatie beheert de Brusselse programmering.  Tijdens deze Middag stelt de cel EFRO u de grote lijnen en de geselecteerde projecten voor van de programmering 2014-2020. Zij zal ook een balans weergeven van de programmering 2007-2013.

Presentatie (PowerPoint)

 

Video - Deel 1

Video - Deel 2

 


26 april 2016Prométhéa: 30 jaar mecenaat in Brusselop het vlak van erfgoed en stedelijke omgeving

Benoit PROVOST, directeur-generaal van Prométhéa, Valérie ORBAN, projectmanager bij Prométhéa en Alain LEBENS, woordvoerder van het ondernemerscollectief van mecenassen Bruocsella by Prométhéa

De vzw Prométhéa heeft als opdracht de uitbouw van het bedrijfsmecenaat, vooral op het vlak van cultuur en erfgoed. Deze vereniging streeft naar de verhoging van het aantal mecenasbedrijven en van de middelen van het mecenaat in België, en is op Europees vlak tevens een deelnemer aan een denkoefening ter zake. De vzw begeleidt enerzijds de ondernemingen bij hun mecenaatsstrategie en anderzijds de actoren op het terrein bij hun zoektocht naar privépartners. De ondernemingen vervullen een actieve rol als mecenas in de begeleiding van projecten: financiële steun, terbeschikkingstelling van deskundigheid, inschakeling van een team in het project, ...

Sinds 28 jaar organiseert Prométhéa de Caïusprijs voor mecenaatsacties op het vlak van cultuur en erfgoed in het Waalse en het Brusselse Gewest. Sinds 13 jaar organiseert ze in het Brusselse Gewest ook de Bruocsellaprijs om duurzame burgerinitiatieven aan te moedigen die bijdragen aan de verbetering van de stedelijke omgeving. Deze Middag biedt de gelegenheid om de concrete resultaten van deze prijzen te ontdekken en om meer te vernemen over de acties van de mecenasbedrijven.

Presentatie (FR) (PowerPoint)

 

Video - Deel 1

Video - Deel 2

Video - Deel 3

 


12 april 2016:  Het nieuwe project voor de ontwikkeling van de wijkvan het Zuidstation

Maarten LENAERTS (Brussel Stedelijke Ontwikkeling), Yves ROUVET (Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling) en Sylvaine MORELLE (Brussel Mobiliteit)


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 14 januari 2016 het richtschema voor de wijk van het Zuidstation goedgekeurd.

20 jaar na de komst van de HST in het Zuidstation beschrijft dit document een nieuw project voor de ontwikkeling van deze wijk tegen 2020-2030. Het steunt op het concept van het 'woonvriendelijke station'.

Het richtschema is gebaseerd op de gedeelde ambitie om de functiemix in de wijk te versterken en de buurt aangenamer en levendiger te maken ten voordele van de omwonenden en de gebruikers van het station. Het kent ook een groot belang toe aan de herdefiniëring van de openbare ruimten en aan de verbetering van de intermodale pool.
De uitvoering van dit richtschema moet leiden tot de bouw van woningen en voorzieningen, de opwaardering van de openbare ruimten en de integratie van deze pool in een tertiaire strategie.

Presentatie (PowerPoint)

 

Video - Deel 1

Video - Deel 2

 


15 maart 2016: De nieuwe toekenningsvoorwaarden voor leningen van het Woningfonds

Ilknur KURTGOL, adjunct-diensthoofd van de Directie Aankoopkredieten en Dunia OUMAZZA, woordvoerder van het Woningfonds

Sinds 25 jaar werkt het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een vlottere toegang tot een eigen woning voor de Brusselaars. Intussen hebben al meer dan 15.000 gezinnen van dit voordeel genoten. Jaarlijks worden meer dan 1.000 leningen toegekend. Momenteel zijn er meer dan 9.000 leningen lopende.

De Brusselse Regering heeft onlangs een besluit aangenomen (op 25 januari 2016 in werking getreden) dat de toegangsvoorwaarden voor de hypothecaire kredieten, die het fonds toekent, versoepelt:

Inkomensplafonds verhoogd tot 90.000 EUR, opdat ook middeninkomens toegang zouden hebben tot de leningen van het Fonds.
Rentevoet van 1,7 tot 3%, naargelang de gezinssituatie.
Lagere rentevoet voor wie jonger is dan 40 jaar.
Lening tot 120% van de waarde van de woning, om een te grote persoonlijke inbreng te vermijden.
Aanpassing van de voorwaarden van het Energieprestatiekrediet (EPK).

Presentatie (PowerPoint)


23 februari 2016: HemelsBrussels versie 3

Powerpoint/PDF

Presentatie HemelsBrussels V3


02 februari 2016: Het Zoniënwoud: voor een beter begrip en beheer van dit uitzonderlijke erfgoed

Structuurvisie zoniënwoud
Un cœur vert et ses lisières FR
Natura 2000
Een nieuw beheerplan

 

12 januari 2016: De twee nieuwe Duurzame Wijkcontracten 2016

Presentatie 'De twee nieuwe Duurzame Wijkcontracten 2016' (FR)
Wijkcontract 'PARVIS-MORICHAR' - Presentatie (FR)
Wijkcontract 'PARVIS-MORICHAR' - Het programma (FR)
"CQD Biestbroeck DWC Biestebroek" ARTER ECORES
 


2014-2015

 

8 december 2015: Studentenhuisvesting in Brussel: resultaat van de onderzoeken van de studentenwoningen, nieuw 'Huisvestingsplan voor studenten' en platformen studentenhuisvesting

10 mesures pour le logement étudiant (FR .PDF)
Student in de stad - Stad in de student (.PDF)
Blik op het studentenleven in Brussel (.PPT)
Plateforme logement étudiant (FR .PPTX)


6 oktober 2015: Overzicht van het kantorenpark nr.35 - Leegstand 2014 in Brussel en focus op de Vijfhoek

De powerpoint van deze utieenzetting (.PPSX)
Overzicht van het kantorenpark nr. 35


22 september 2015: Woningbouw in Brussel: vastgoedpromotie en sociale ruimte-indeling

Analyse van de tijdens de eerste maanden van 2015 afgegeven huisvestingsvergunningen (.PDF)
De huisvestingsvergunningen 2015 - Voorlopige tussentijdse gegevens - Eerste maanden van 2015

Vastgoedpromotie en sociale ruimte-indeling (PowerPoint-.PDF)
Vastgoedpromotie en sociale ruimte-indeling (FR-.PDF)
    Bijlagen (FR-.PDF)


23 juni 2015: Het neoklassieke erfgoed in Brussel, een troef voor de ontwikkeling van het Gewest

De powerpoint van deze utieenzetting (FR-.PDF)


24 maart 2015: Financiële tegemoetkomingen door de Directie Monumenten en Landschappen

De powerpoint van deze utieenzetting (FR-.PDF)


03 maart 2015: Brussel, innoverend gewest - Referentiekaders voor ontwikkeling en aanleg van de Brusselse centraliteiten

De powerpoint van deze utieenzetting (FR- .PDF)


04 november 2014: 'End of line': de architecturale uitdagingen van plaatsen ten dienste van de mobiliteit

De powerpoint van deze uiteenzetting


07 oktober 2014: Balans van vijf jaar Bouwmeester van Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De powerpoint van deze uiteenzetting


06 oktober 2014: 3 geoportalen

Inleiding

Inspire

Geopunt Vlaanderen

Geobru

Géoportail de la Wallonie


23 september 2014:  De hervorming van het BWRO met betrekking tot de vaststelling en vervolging van overtredingen - Administratieve boetes om stedenbouwkundige en erfgoedkundige overtredingen op te lossen

De powerpoint van deze uiteenzetting  + bijlage


2013-2014

 • 6 mei 2014: De uitvoering van de Europese Landschapsconventie en de organisatie van de Belgische Landschapsprijs door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 •  
 •  
 • 10 december 2013: BruGIS in het nieuw!

2012-2013

de powerpoint van deze uiteenzetting

 •  

2011-2012

 • 13 oktober 2011: Het eerste nummer van het Overzicht van de huisvestingsvergunningen

  2010

 • Donderdag 23 oktober
  "De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, het bouwkundig erfgoed en de duurzame ontwikkeling" door Anne Van Loo, eerste attaché, Secretaris van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 Sinds een tiental jaar plaatst de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen haar overwegingen in het licht van de duurzame ontwikkeling.
 Het behoud van de stedelijke morfologie, het pertinent gebruik van de ruimtelijke en technische mogelijkheden van bestaande gebouwen – m.a.w. het aangepast en spaarzaam gebruik van het bouwkundig stedelijk of natuurlijk erfgoed in de ruimste betekenis – behoren tot de principes die passen binnen deze context. Het behoud van het erfgoed krijgt daarom een betekenis die het historische en esthetische belang overschrijdt om de grote uitdagingen van de stad van morgen in aanmerking te nemen, dit in tegenstelling tot het behoud van een 'stedelijk decor' dat te dikwijls geleid heeft tot mislukkingen waarbij de 'materiële' waarde van het erfgoed werd genegeerd (façadisme, vervanging 'naar oorspronkelijk model', etc.).

  Dinsdag 14 oktober
  Studie "De terreinen van de grote ondernemingen in Brabant: demografie en logica van de ligging" door Benjamin Wayens, geograaf, doctor in de wetenschappen, belast met onderzoek bij ULB-IGEAT (Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, Faculté des Sciences, ULB)
. Deze studie, die volledig gefinancierd werd door de vastgoedmaatschappij Banimmo Real Estate en gecoördineerd door de 'cellule Interface' van de ULB, had als doel om duidelijkheid te brengen in de verhuis van grote ondernemingen. Ze is gebaseerd op een longitudinale opvolging van 1996 tot 2006 van de terreinen van grote ondernemingen in Brabant. Deze worden op zeer precieze wijze gelokaliseerd door een nieuw klasseringsrooster dat rekening houdt met de echte bedrijfsactiviteit en niet enkel met de algemene activiteitensector. De studie bevestigt meer bepaald de zeer duidelijke band tussen de activiteit van de plaats van de geanalyseerde onderneming en de ligging. Ze toont ook duidelijk aan dat er twee verschillende ruimten zijn die in aanmerking moeten worden genomen in de hoofdstad, inzake de bewegingen van de grote ondernemingen.

  Dinsdag 7 oktober
  "Het plan IRIS II: de verschillende voluntaristische aspecten om de Kyoto-doelstellingen te bereiken" door Thierry Duquenne, ingenieur - Algemene Directie van het BUV.
 Volledige uiteenzetting van de structuur van de studie: de middelen om de mobiliteit te veranderen, de op te lossen problemen, de goede oplossingen (en de andere).

  Donderdag 2 oktober
  "Het plan IRIS II: Vaststellingen 2001 en Tendentie 2015" door Thierry Duquenne, ingenieur - Algemene Directie van het BUV: een stand van zaken van de mobiliteit en van de perspectieven 'zoals deze evolueren'.

  Donderdag 26 juni
  "Overzicht van het kantorenpark: Balans 2007" door Michel De Beule en Marie Sintzoff van de Directie Studies en Planning van het BROH

  Donderdag 5 juni
  "L’évolution du régime de financement de la Région de Bruxelles-Capitale suite aux accords du Lambermont en 200" door Pol Zimmer, verantwoordelijke van de studiedienst van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

  Donderdag 8 mei
  "Brussel, het kind van de rekening" door Rudy Aernoudt, Professor Europese Economie aan de universiteit van Nancy en aan de Business Schools van Gent en Brussel

  Donderdag 22 maart
  "Evaluation du trafic de transit dans les quartiers résidentiels de la Région de Bruxelles-Capitale" 
door Didier Recollecte van het BRAT

  Dinsdag 19 februari
  "Overzicht van het kantorenpark in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leegstand 2007" door Alain Doornaert en Bart Hanssens van de Dienst Inventimmo van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) en Michel De Beule van de Directie Studies en Planning van het BROH

  Donderdag 31 januari
  "Nationale en internationale ontwikkeling van Brussel: Geschiedenis en perspectieven" door Pierre Laconte, Voorzitter van de Association internationale des urbanistes en ere-secretaris-generaal van de Union internationale des transports publics (UITP).

  Donderdag 24 januari
  "Internationaal Ontwikkelingsplan voor Brussel (IOP)" door Pierre Dejemeppe, Adjunct-Kabinetschef in het Kabinet van Charles Picqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • 2Donderdag 25 november - Cyclus Planning
  "De luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" door Olivier Brasseur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL)

  De luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Donderdag 21 oktober - Cyclus Architectuur en erfgoed
  Ontmoeting met de bouwmeester en zijn team

  Donderdag 14 oktober - Cyclus Architectuur en erfgoed
  "De villa Empain: methode en restauratiefilosofie" door dhr. Metzger

  Donderdag 23 september - Cyclus Architectuur en erfgoed
  "Van huis tot herenhuis: het Hotel Dewez in Brussel" door dhr. Philippe Sosnowska, onderzoeker/doctorandus aan de Université Libre de Bruxelles

  Donderdag 10 juni - Cyclus Planning
  "De ondergrond van het Brussels Gewest in kaart gebracht (geologische kaarten), ontworpen (in 3 dimensies) en geanalyseerd door satellieten (grondbewegingen): een nog slecht gekend erfgoed?" door dr. Xavier Devleeschouwer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

  Donderdag 27 mei - Cyclus Planning
  "Het project Business Route 2018 for Metropolitan Brussels" door Frans De Keyser, Adviseur-generaal, BECI

  Donderdag 20 mei - Cyclus Architectuur en erfgoed
  10 jaar IPW of "L’inspection du patrimoine wallon" door dhr. Freddy Joris, directeur van het Instituut: uiteenzetting over een dynamische activiteit van bijstand en restauratie van het erfgoed in het Waals Gewest

  10 jaar IPW - Freddy Joris

  Donderdag 29 april
  "De overeenkomsten voor studies gemaakt tussen het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en de Directie Monumenten en Landschappen"

  Dinsdag 30 maart
  "Een nieuwe ambitie voor het openbaar stadsvervoer: de 'Cityvision' in het centrum van de grote Brusselse uitdagingen" door Michel Hubert, hoogleraar aan de Facultés universitaires Saint-Louis (Brussel), voorzitter van het Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles en directeur van het tijdschrift Brussels Studies

  Donderdag 18 maart
  Voorstelling van het nieuw nummer van het Overzicht van het kantorenpark "Leegstand 2009 in Brussel en in de rand".

  Overzicht van het kantorenpak 25 – Leegstand 2009

  Donderdag 4 maart

  "Oosterweelverbinding – van knelpunten naar knooppunten – Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen" door dhr. Peter Verhaeghe, architect-adviseur

  Donderdag 4 februari
  "Op zoek naar een strategie voor stadsontwikkeling, in samenhang met het openbaar vervoer, in het bijzonder het GEN" door dhr. Patrick Frenay, lector aan de Université Libre de Bruxelles (ULB)

  GEN - P. Frenay

  Donderdag 21 januari
  "Brussels Greenfields" door dhr. Alexandre Van Caloen van de cel "Brussels Greenfields" van Leefmilieu Brussel

  Brussels Greenfields

  2009

  Donderdag 17 december

  Overzicht van het Kantorenpark nr. 24: vergunningen 2008 door Michel De Beule en Sophie Coeckelberghs van de Directie Studies en Planning van het BROH

  Overzicht van het kantorenpark 24

  Vergunningen 2008
  Overzicht van het kantorenpark nr. 24: Vergunningen 2008"

  Donderdag 12 november
  Voorstelling van het werk "La recherche de la qualité environnementale et urbaine" door Pierre Laconte, Voorzitter van de Association internationale des Urbanistes (Den Haag) en van de Stichting voor stedelijk leefmilieu (Brussel), vice-voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van het Europees Milieuagentschap (Kopenhagen), lid van het directieteam van de Groupe Urbanisme-Architecture van de UCL (1968-1982)

  Dinsdag 3 november
  "De internationale raadpleging voor een Grand Paris, een uitdaging van formaat" door Cassandre Eveillard-Kervarrec, cultureel bemiddelaar, architecte en historica

  Donderdag 22 oktober
  "Cultuurplan voor Brussel" en "Réseau des Arts de Bruxelles" door Lissa Kinnaer, coördinatrice van de vzw Réseau des Arts à Bruxelles

  Cultuurplan voor Brussel
  Cultuurplan voor Brussel - Lissa Kinnaer
  (561K)

  Donderdag 8 oktober
  "De duurzaamheidstest: een nuttig instrument voor degenen die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening" door Hadelin de Beer de Laer, expert, voormalig voorzitter van de FOD Duurzame Ontwikkeling

  Duurzaamheidstest - H. De Beer de Laer - een instrument voor degenen die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening

  Donderdag 24 september
  "Panorama van de oefeningen in territoriaal prospectivisme" door Michaël Van Cutsem, onderzoeksdirecteur van het Institut Destrée, prospectieverantwoordelijke.

  Donderdag 25 juni
  "De BWRO-hervorming" door Ariane Herman van het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Donderdag 18 juni
  "Projet de la villa Mairea (A. Aalto – 1937/39 – Noormarkku)" door Adélaïde de Caters, architecte en doctor in de architectuur (Universidad Politècnica de Catalunya). Toen Alvar Aalto eind 1937 aan de villa begon te werken, kreeg hij zo goed als carte blanche. Hij haalde zijn inspiratie in eerste instantie bij de landelijke hutten, naar het model van de inlandse boerderijen, maar zijn grootste inspiratiebron was de villa op de waterval van Frank Lloyd Wright. De villa Mairea werd ingericht als ‘experimentele’ woning, waar Aalto alle thema’s kon samenbrengen die hem op dat ogenblik bezighielden.

  Dinsdag 19 mei
  Conferentie "(re)Considérer l'urbanisme et l'architecture à Bruxelles entre 1950 et 2000" door Pablo Lhoas, architect en hoogleraar aan het Institut d’Architecture La Cambre, auteur van talrijke architectuurprojecten en diverse artikelen waaronder "Regard : architecture et urbanisme à Bruxelles - 1950-2000", in L’architecture depuis la seconde guerre mondiale, DML - BROH, gepubliceerd ter gelegenheid van de Open Monumentendagen 2007.

  Donderdag 14 mei
  "Densités bruxelloises, diverses formes d’habitat" door Bernard Declève van de UCL. 
Dit onderzoek, in opdracht van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, legde de focus op projecten van 10 woningen en meer, gerealiseerd tussen 1989 en 2007. Deze studie probeert na te gaan hoe deze projecten in het stadsweefsel werden opgenomen, tot welke stadsvormen ze hebben geleid, welke actoren daarin een rol speelden en hoe de bewoners denken over de dichtheidstoestand waarmee ze in hun dagelijks leven geconfronteerd worden. Uit dit onderzoek kunnen ook lessen getrokken worden, wetende dat experts schatten dat Brussel 1.200.000 inwoners zal tellen in 2020 en dit doet enkele vragen rijzen: welk kwaliteitsvol verdichtingsbeleid leidt naar de ontwikkeling van een compacte stad, een stad waarin oude en nieuwe inwoners elk hun plekje vinden? Hoe streven we een verdichtingsbeleid na waarbij iedereen zich vrij kan bewegen en voldoende lokale diensten worden voorzien?

  Donderdag 7 mei
  "Bevolkingsperspectief 2007-2060" door Patrick Deboosere van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
 De Brusselse bevolking is de jongste van het land. Al een halve eeuw lang wordt de demografische ontwikkeling van Brussel sterk gedomineerd door de migratie. En dat is nog steeds het geval. In Brussel wonen nationaliteiten uit de hele wereld. De voorspellingen wijzen op een sterke toename van de bevolking in de komende decennia. En de druk op het vastgoedpark is al heel hoog. Is er nog plaats in Brussel voor 200.000 nieuwe bewoners? Wordt huisvesting in Brussel onbetaalbaar? Investeert Brussel voldoende in de jeugd?

  Donderdag 30 april

  "Y a-t-il encore une place pour les entreprises dans la ville?" door Hughes Verbrouck van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB).
 "Indien er geen maatregelen worden genomen, dan zal Brussel, volgens de GOMB, in de komende jaren de weinige nog resterende werkplaatsen en opslagplaatsen met een industrieel karakter verliezen." En de GOMB stelt hierbij een vervelende vraag: "Is er nog een plaats voor ondernemingen?" In januari 2004 telde Brussel 438.000 m2 aan werkplaatsen en opslagplaatsen. Op 1 januari 2008 is dit cijfer afgenomen tot 217.000 m2. Het verlies is spectaculair in de gemengde gebieden en sterk gemengde gebieden (huisvesting-industrie). "De paradox hierbij is dat er vraag is naar kwaliteitsvolle werkplaatsen! Maar de gebouwen met een industrieel karakter kunnen niet opwegen tegen sterke functies zoals de kantoormarkt en vooral de huisvesting: er kan huisvesting voorzien worden in alle gebieden van het GBP! Het Gewest is voorstander van huisvesting om tegemoet te komen aan de enorme behoeften die het resultaat zijn van de demografische druk. Dit is aannemelijk, maar deze ontwikkeling gaat ten koste van de industriële functie."

  Dinsdag 21 april
  Boek "A Bruxelles, près de chez vous. L’architecture dans les contrats de quartiers" door Maurizio Cohen van het Institut d'Architecture La Cambre.
 Sinds 1993 werden bijna 50 wijkcontracten voorzien in de strijd tegen het stedelijk dualisme en om een echte leefkwaliteit uit te bouwen in de wijken. De helft daarvan werd afgerond. Zij hebben geleid tot meer dan 1.800 woningen, tot de herwaardering van een groot aantal openbare ruimten en tot de oprichting van infrastructuren en buurtvoorzieningen. De architectuur heeft een grote rol gespeeld bij de verbetering van de leefkwaliteit in deze wijken. En ze draagt bij tot de gezelligheid en de identiteit van de wijk zelf.

  Dinsdag 17 maart
  "Een andere schaal voor Brussel" door Jean de Salle van Cooparch. Een essay over het uitbouwen van een nieuwe internationale ruimte in het hart van NW-Europa: "de ruimte Europolis Brussel" (studie besteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel een overweging uit te werken over Brussel in haar netwerk van steden, met inbegrip van een visie op lange termijn over een 'Europool' van internationale omvang met de kenmerken van onze Europese stedelijke cultuur).

  Donderdag 5 maart
  Overzicht van het Kantorenpark nr. 23 “Leegstand 2008 en verborgen leegstand” door Alain Doornaert en Bart Hanssens van de Dienst Inventimmo van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB), Didier Recollecte van het BRAT en Michel De Beule van de Directie Studies en Planning van het BROH.

  Dinsdag 17 februari
  Voorstelling van de nieuwe “Website van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed en de nieuwe wijken” door Pierre Bernard, Christophe Deschaumes, Marie-Hélène Genon en Tom Verhofstadt van de Directie Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 De site www.irismonument.be werd ontwikkeld om een gespecialiseerde wetenschappelijke inhoud ter beschikking te stellen die toch voor iedereen toegankelijk is.

  Donderdag 29 januari
  Voorstelling "Preventieve archeologie in Brussel, een opdracht voor de ruimtelijke ordening" door Stéphane Demeter, Coördinator Archeologie van de Directie Monumenten en Landschappen.
 Een groot deel van het gewestelijk historisch patrimonium is begraven in de ondergrond of verscholen in een bestaand gebouw. Als veranderingen van de hedendaagse stad de vernieling van een deel van het bodemarchief of het afbreken van oudere constructies met zich meebrengen, dan laat een preventieve archeologische interventie toe deze sporen uit het verleden te vrijwaren.

 • 2008

  Donderdag 18 december
  "Vierjaarlijkse balans van de Huisvestingsinspectie" door Frédéric Degives, Directeur van de Huisvestingsinspectie.

  Donderdag 4 december
  Voorstelling van het boek “Gedeelde ruimten – betwiste ruimten – Brussel, een hoofdstad en haar inwoners” door Christian Dessouroux, onderzoeker bij La Fonderie asbl en de Université Libre de Bruxelles (ULB). 
Een parallelle montage van luchtfoto’s van 1953 en 2004, opgezet door de Directie Studies en Planning, zal bij dezelfde gelegenheid worden voorgesteld door Michel De Beule, attaché bij de Directie Studies en Planning van het BROH.

  Dinsdag 2 december
  Uiteenzetting over de “Basisregels voor het welslagen van de energieprestatie van een gebouw en de duurzaamheid ervan” door Sebastian Moreno-Vacca, architect: uiteenzetting over de “Implicaties van de EPB-regels in de procedures voor toekenning van vergunningen, stedenbouwkundige verordeningen en planning, met de moeilijkheden hieromtrent en de voorstellen” door Joël Coupez, architect van het bureau Coupez et Vellut.

  Donderdag 20 november
  Voorstelling van "Ontwerp van ordonnantie houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap” door Chantal Roland van de Directie Beleid van Mobiel Brussel

  Dinsdag 28 oktober
  "Het plan IRIS II: details van de 9 prioriteiten, financieringsplan en prestatie-indicatoren" door Thierry Duquenne, ingenieur - Algemene Directie van het BUV.
 De 9 prioriteiten zijn:

  • zachtere verplaatsingswijzen, in het bijzonder de fiets
  • een meer aantrekkelijk openbaar vervoer
  • een rationeler gebruik van de auto
  • een hiërarchisch en veilig wegennet
  • een gecoördineerd en strikt parkeerbeleid toepassen
  • mobiliteit en ruimtelijke ordening doen overeenstemmen
  • de mobiliteit beheren en informeren in real time
  • de logistiek en het goederenvervoer verbeteren
  • het bestuur verbeteren

  Donderdag 23 oktober
  "De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, het bouwkundig erfgoed en de duurzame ontwikkeling" door Anne Van Loo, eerste attaché, Secretaris van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 Sinds een tiental jaar plaatst de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen haar overwegingen in het licht van de duurzame ontwikkeling.
 Het behoud van de stedelijke morfologie, het pertinent gebruik van de ruimtelijke en technische mogelijkheden van bestaande gebouwen – m.a.w. het aangepast en spaarzaam gebruik van het bouwkundig stedelijk of natuurlijk erfgoed in de ruimste betekenis – behoren tot de principes die passen binnen deze context. Het behoud van het erfgoed krijgt daarom een betekenis die het historische en esthetische belang overschrijdt om de grote uitdagingen van de stad van morgen in aanmerking te nemen, dit in tegenstelling tot het behoud van een 'stedelijk decor' dat te dikwijls geleid heeft tot mislukkingen waarbij de 'materiële' waarde van het erfgoed werd genegeerd (façadisme, vervanging 'naar oorspronkelijk model', etc.).

  Dinsdag 14 oktober
  Studie "De terreinen van de grote ondernemingen in Brabant: demografie en logica van de ligging" door Benjamin Wayens, geograaf, doctor in de wetenschappen, belast met onderzoek bij ULB-IGEAT (Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, Faculté des Sciences, ULB)
. Deze studie, die volledig gefinancierd werd door de vastgoedmaatschappij Banimmo Real Estate en gecoördineerd door de 'cellule Interface' van de ULB, had als doel om duidelijkheid te brengen in de verhuis van grote ondernemingen. Ze is gebaseerd op een longitudinale opvolging van 1996 tot 2006 van de terreinen van grote ondernemingen in Brabant. Deze worden op zeer precieze wijze gelokaliseerd door een nieuw klasseringsrooster dat rekening houdt met de echte bedrijfsactiviteit en niet enkel met de algemene activiteitensector. De studie bevestigt meer bepaald de zeer duidelijke band tussen de activiteit van de plaats van de geanalyseerde onderneming en de ligging. Ze toont ook duidelijk aan dat er twee verschillende ruimten zijn die in aanmerking moeten worden genomen in de hoofdstad, inzake de bewegingen van de grote ondernemingen.

  Dinsdag 7 oktober
  "Het plan IRIS II: de verschillende voluntaristische aspecten om de Kyoto-doelstellingen te bereiken" door Thierry Duquenne, ingenieur - Algemene Directie van het BUV.
 Volledige uiteenzetting van de structuur van de studie: de middelen om de mobiliteit te veranderen, de op te lossen problemen, de goede oplossingen (en de andere).

  Donderdag 2 oktober
  "Het plan IRIS II: Vaststellingen 2001 en Tendentie 2015" door Thierry Duquenne, ingenieur - Algemene Directie van het BUV: een stand van zaken van de mobiliteit en van de perspectieven 'zoals deze evolueren'.

  Donderdag 26 juni
  "Overzicht van het kantorenpark: Balans 2007" door Michel De Beule en Marie Sintzoff van de Directie Studies en Planning van het BROH

  Donderdag 5 juni
  "L’évolution du régime de financement de la Région de Bruxelles-Capitale suite aux accords du Lambermont en 200" door Pol Zimmer, verantwoordelijke van de studiedienst van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

  Donderdag 8 mei
  "Brussel, het kind van de rekening" door Rudy Aernoudt, Professor Europese Economie aan de universiteit van Nancy en aan de Business Schools van Gent en Brussel

  Donderdag 22 maart
  "Evaluation du trafic de transit dans les quartiers résidentiels de la Région de Bruxelles-Capitale" 
door Didier Recollecte van het BRAT

  Dinsdag 19 februari
  "Overzicht van het kantorenpark in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leegstand 2007" door Alain Doornaert en Bart Hanssens van de Dienst Inventimmo van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) en Michel De Beule van de Directie Studies en Planning van het BROH

  Donderdag 31 januari
  "Nationale en internationale ontwikkeling van Brussel: Geschiedenis en perspectieven" door Pierre Laconte, Voorzitter van de Association internationale des urbanistes en ere-secretaris-generaal van de Union internationale des transports publics (UITP).

  Donderdag 24 januari
  "Internationaal Ontwikkelingsplan voor Brussel (IOP)" door Pierre Dejemeppe, Adjunct-Kabinetschef in het Kabinet van Charles Picqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest